Политика за сигурност Siniat и Cristalin Silica

Siniat предвижда предварително изискванията за регламентирането на Cristalin Silica и изпраща информации за него, като част от политиката за сигурност
Като следствие от това, по-долу ще откриете най-често задаваните въпроси във връзка с Cristalin Silica, потенциалните свързани рискове и препоръките за защита.
Нашите екипи са готови обаче, да ви отговорят на каквито и да са ваши въпроси.
Съкращения:
CS: Cristalin Silica
RCS:  Вдишван означава частици с големина < 10/15µ във вдишвания от човек въздух
OEL: Граница на професионално излагане
RPE: Защитно оборудване за дихателните пътища

Какво е Cristalin Silica (CS)?
Названието Silica е еквивалент на силициевият диоксид (Si02) и покрива гамата съставни минерали на базата на силиций и кислород.
Silica съществува в десет различни кристални форми. Тя е тежка, инертна химически и има висока точка на топене.
Кварцът е най-често срещаната кристална форма silica (повече от 90%), като често пъти в публикации се използва наименованието Quart вместо CS.  
Силиконът и silica са два напълно различни термина. Силиконът е синтетичен полимер в който силициевите атоми са свързани с въглеродни съединения.

Кои строителни материали съдържат Cristalin Silica?
Всички типове скали имат богато съдържание на CS. Всички почви съдържат поне следи от CS. Например пясъкът и чакълът са съставени главно от CS.
Вследствие на това, повечето строителни материали на минерална основа са съставени от CS или съдържат поне следи от CS.

Свободно Вдишваната Кристална Silica (RCS) едно и също ли е с CS (фината фракция)?
Терминът Свободно Вдишвана Кристална Silica има предвид частиците CS с толкова фини размери, че да могат да проникнат дълбоко в дихателните пътища на белия дроб, съответно в алвеолите.
Крайните или продукти или изделия (насипни / твърди) не съдържат сами по себе си RCS, те съдържат CS. Въпреки това, RCS може да се образува или отдели от такива продукти тогава когато те се обработват или са подложени на механична преработка.

CS вреди ли на здравето?  
Да, но само тогава когато фините частици са разпръснати във въздуха (RCS) и могат да бъдат вдишани за дълъг период от време. Продължителното и прекалено излагане на фини прахови частици RCS може да доведе до добре позната професионална болест – силикоза.
Вследствие на степента на осъзнаване на рисковете от тази болест, както и прилагането на превантивни мерки, включително граничните стойности наложени във всички страни членки на ЕС, тази болест може да бъде предотвратена.
Хората които страдат от силикоза имат висок риск от развитието на рак на белите дробове.

Класифициране на Cristalin Silica
CS е класифицирана като потвърден човешки канцерогенен агент от IARC. IARC е Международната Агенция за Проучване на Рака, най-висшия орган на световно ниво за оценка на канцерогенните вещества.
Дървото е включено в същата категория. Праховите частици от дърво са канцерогенни за човека.

Защо Siniat поставя тези информации на етикетите на своите продукти?
Настоящите регламентации имат предвид, до голяма степен, потенциалното излагане на работниците на RCS. Колко голямо може да бъде излагането или за колко време не е лесно да се определи. Това зависи не само от съдържанието на CS на продукта, но също така, от начина по които са обработвани или преработвани продуктите, и какви мерки за превенция / предпазливост се вземат по време на тези обработки. Ето защо, Групата Etex част от която е Siniat, взе решение да постави етикети на продуктите съдържащи CS, въпреки че това не се иска от действащите регламенти.
Политиката на Групата Etex е, за продуктите които се предлагат на пазара и съдържат повече от 0,1% CS да се поставят такива етикети; ето защо, на всички продукти които превишават този праг ще бъдат поставени информации за предупреждение.

За монтажниците: препоръки за предпазването на работниците
Работа с гипсокартонени плочи  
По време на процедурите за рязане на гипокартонените плочи, тогава когато се използва диск за рязане, без вентилация за отвеждането на праха, нивото на запрашеност (дори и да не вземаме предвид CS) вероятно ще превиши OEL (occupational exposure limit – граница на професионална експозиция). Вследствие повишаване нивото на запрашеност, може да се появи рискът от индустриален бронхит или могат да се появят други ефекти върху здравето.
Дори ако са взети мерки за намаляване на запрашеността, трябва да се провери дали те са ефективни или не.
В случай че има съмнения, че може да се превиши OEL, работниците трябва да носят оборудване за предпазване на дихателните пътища, съответно маски за прах.
Тогава когато, за обработката на плочите се използва обикновен ръчен нож (така както се случва често), вероятността за превишаване на OEL е много малка.
Гипс
Същите препоръки са валидни и за гипса, за състоянията когато може да бъде отделен прах, най-вече при разбъркването (освобождаване на прах) и при шлайфането (прах и съставки READYMIX).

Дистрибуторите: основни препоръки  
Дистрибуторите трябва да спазват информациите от етикетите, които са поставени на палетите и продуктите, като етикетите не трябва да бъдат махани. Възможно е те да дистрибуират и други продукти съдържащи CS.
Те могат да бъдат консултирани относно информациите от етикета, ето защо, трябва да се възползват от подготовка относно CS и възможното и влияние върху човешкото здраве, така че да могат да информират правилно клиентите. Действайки така, дистрибуторите на Siniat ще бъдат поднати с техните познания и професионализъм.

За повече информации посетете: www.crystallinesilica.eu, www.eurosil.eu